blog

Evaluatie Social Return Provincie Noord-Holland. -Onderzoek

Het  onderzoeksbureau Ipso Facto heeft het social return beleid van de provincie Noord-Holland geëvalueerd.  Kim Schofaerts was een van de onderzoekers. Het onderzoek had tot doel om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop social return wordt toegepast in de (inkoop)praktijk en welke (gewenste en ongewenste) effecten dat heeft. Daarnaast is gevraagd op welke wijze het effect van social return kan worden vergroot.

De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: In hoeverre wordt het instrument social return door de provincie effectief toegepast, zodanig dat mensen uit de doelgroep aan werk(ervaring) komen en dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt?

De evaluatie toont aan dat PNH goed heeft nagedacht over de vormgeving van het social return beleid en de borging in de organisatie. De interne organisatie is een sterk punt, doordat de verantwoordelijkheid is belegd bij een gespecialiseerd team. Daarmee is de expertise gebundeld en is er tegelijkertijd een duidelijke link met de eigen organisatie. Het zicht op de totale opdrachtwaarde en daarmee de te realiseren social return waarde kan worden gezien als verbeterpunt in de organisatie.

De evaluatie heeft geen structurele verbeterpunten opgeleverd in de uitwerking van het social return beleid en de wijze waarop het wordt uitgevoerd. Ontwikkelingen elders en ervaringen van betrokkenen, zowel intern als extern, laten zien dat er wel mogelijkheden zijn om de opbrengst van social return verder te vergroten en/of meer maatschappelijke waarde te creëren. De verschillende mogelijkheden die met deze evaluatie zijn geïnventariseerd zijn uitgewerkt in tien aanbevelingen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de aanbevelingen uit de evaluatie op te volgen. Met ingang van 2020 breidt de Provincie social return uit om de sociale impact te vergroten. Het advies aan de provincie en ons onderzoeksrapport dat daaraan ten grondslag ligt kan hier worden gelezen: SR adviesrapport evaluatie 2019 definitief (pdf).