publicaties en documenten

PUBLICATIES

Vanuit haar expertise heeft Kim Schofaerts de laatste jaren haar bijdrage geleverd aan verschillende publicaties, meestal over aanbestedingen. Hieronder een overzicht van gepubliceerde artikelen en boeken.

 

2021 | Integrity close to citizens

Kim Schofaerts heeft meegewerkt aan dit onderzoek op het onderwerp aanbestedingen. Transparency International Nederland beoogt corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers, ondernemingen én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding, onder andere door het publiceren van onderzoeksrapporten, policy-papers, artikelen en opiniestukken over corruptiegevoelige kwesties. 

 

2021 |Whitepaper Agenda voor de politiek – Werken in een nieuwe politieke werkelijkheid

Op basis van webinars, georganiseerd door het CAOP,  zijn quotes van alle sprekers van de gehouden webinars gebundeld en verzameld in het whitepaper ‘Werken in een nieuwe politieke werkelijkheid’. Ook de integrale verslagen van de webinars zijn in de whitepaper opgenomen. De whitepaper is inmiddels ook overhandigd aan informateur Tjeenk Willink om zo de politieke agenda te beïnvloeden.

 

2019 | Tendernieuwsbrief – Marktconformiteit bij aanbestedingen

In de Tendernieuwsbrief nummer 6 uit september 2019 gaan Kim Schofaerts en Gaby Hoof in op de wijze waarop marktconforme prijzen worden bepaald bij subsidies. Bij verschillende Europese fondsen mogen subsidieontvangers alleen kosten declareren die aantoonbaar marktconform zijn. Veel goederen en diensten in de vaak innovatieve projecten zijn echter niet algemeen verkrijgbaar, of zeer specifiek, waardoor de marktconformiteit van de kosten niet met een (eenvoudige) marktverkenning kan worden vastgesteld. In deze gevallen adviseren de fondsen marktconformiteit te toetsen door concurrentiestelling. Immers, wie kan de marktprijs beter bepalen dan de markt zelf? Lees hier het artikel in Tendernieuwsbrief 6 artikel Marktconformiteit 

 

2019 | Tendernieuwsbrief – Beter Aanbesteden in de praktijk 
In de Tendernieuwsbrief nummer 5 uit juli 2019 gaan Kim Schofaerts en Karsten Klein in op de wijze waarop de gemeente Den Haag haar aanbestedingsbeleid  en -uitvoering wil verbeteren. De reden dat er is gekozen voor Den Haag is dat de auteurs nauw betrokken waren bij het bepalen van de doelstellingen en realisatie van het verbeteren van de aanbestedingspraktijk in deze gemeente.   Lees hier het artikel vanaf pagina 4

 

2018 | Tendernieuwsbrief – Social Return, hoewel of hoe wel?
In de Tendernieuwsbrief nummer 4 uit juni 2018 gaan Anke Stellingwerff Beintema en Kim Schofaerts in op het onderwerp social return zoals deze beschreven is in de Actieagenda Beter Aanbesteden. In dit artikel illustreren zij wat er fout kan gaan en welke maatregelen genomen kunnen worden. 

 

2015 |  Tendernieuwsbrief – Het gebruik van certificaten om social return aan te tonen
In Tendernieuwsbrief nummer 5 uit juli 2015 gaat Kim Schofaerts in op mogelijkheden die bedrijven hebben om social return aan te tonen bij aanbestedingen. Een van deze mogelijkheden is het gebruik van certificaten.

 

2015 |  Bundel Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
Bundel met bijdragen van experts op het gebied van social return over sociaal opdrachtgeversschap en sociaal ondernemen. Het gaat om een praktisch handboek over de theorie, wetenschap en praktijk van verschillende vormen van sociaal ondernemen.
U kunt deze bundel bestellen via info@cslk.nl

 

2015 |  Tendernieuwsbrief Social Return |
Sinds 1 juli 2011 wordt social return door het Rijk als voorwaarde opgenomen in aanbestedingen met het doel om extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier het artikel met de uitkomsten van de evaluatie.

 

2014 |  Tendernieuwsbrief Gids Proportionaliteit|
Gids Proportionaliteit – voldoende richting bij bepalen koers.
In dit artikel aandacht voor de keuzes die de aanbestedende dienst in het voortraject van een aanbesteding maakt.

 

2013 |  Tendernieuwsbrief Algemene Rekenkamer |
Opiniestuk over de nieuwe Aanbestedingswet, waarbij vraagtekens gezet kunnen worden bij conclusies van de Rekenkamer.
Rekenkamer misrekent bij rapport ‘Europees Aanbesteden’ en Rekenkamer misrekent bij rapport Europees Aanbesteden

 

 
Bekijken

 

KENNISDOCUMENTEN

Hieronder staan de kennisdocumenten over de huidige regels en richtlijnen van aanbestedingen in Nederland.

 

Gewijzigde Aanbestedingswet

Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012 voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. Per 1 juli 2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd. Benieuwd naar alle juridische kaders? De volledige webtekst staat hier.

 

Gids proportionaliteit

Welke eisen en voorwaarden mag een aanbestedende dienst hebben bij een aanbesteding, zonder dat ze uit verhouding staan tot de aard en de omvang van de opdracht? Over dit belangrijke onderwerp (tevens onderdeel van de Aanbestedingswet 2012) is de Gids Proportionaliteit geschreven. 

 

Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

De rechtsbescherming bij aanbesteden wordt flink verbeterd door aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. 

Richtsnoeren Europese Commissie COVID19

De Europese Commissie heeft Richtsnoeren opgesteld betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie gepubliceerd. 

Klachtenafhandeling bij Aanbesteden

Als tussen aanbestedende diensten en ondernemers ontevredenheid ontstaat, kan dit leiden tot een klacht. Voor deze gevallen is een Standaard klachtenregeling ontworpen.

Handreiking Tenderkosten

Deze handreiking zijn handvatten te vinden voor het toepassen van tenderkostenvergoedingen. Deze handreiking is met name bedoeld om aanbestedende diensten te helpen met het daadwerkelijk opstellen van een tenderkostenregeling. 

Handreiking Selectie bij Onderhands Aanbesteden

Deze handreiking behandelt de verschillende keuzes die een aanbestedende dienst in de voorbereiding van een enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbesteding moet maken. De handreiking is gericht op de persoon die de inkoop regelt. 

Bekijken